I.  Verzameling van uw gegevens en hoe we deze gebruiken

Welke gegevens we verzamelen hangt af van hoe u onze diensten gebruikt. De persoonsgegevens die we over u verzamelen of hebben, worden rechtstreeks door u verstrekt, komen van derden of worden verzameld via uw activiteit op onze website of door gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld video- / audiomateriaal):

 1. Marketing

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

• Uw naam, thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres, land van verblijf;

• We kunnen uw voorkeuren ook opnemen als onderdeel van onze gegevensanalyse om de wijze te verbeteren waarop we onze bedrijfsvoering doen en een betere dienstverlening te bieden;

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

• Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketingcommunicatie over onze beveiligingsproducten en -diensten te sturen. Dit kan, voor zover dit op grond van de wet is toegestaan, in de vorm van e-mail, post, sms, telefoon of gerichte online-advertenties.

• Waar we uw contactgegevens hebben omdat we u recent hebben voorzien van een alarmsysteem, zullen wij u op de hoogte houden van vergelijkbare producten of diensten (inclusief speciale aanbiedingen, kortingen en wedstrijden), tenzij u ons eerder hebt gevraagd om u dergelijke kennisgevingen niet te sturen of u zich heeft uitgeschreven uit onze elektronische marketingcommunicatie.

Opt out direct marketing: U krijgt de mogelijkheid u uit te schrijven uit onze elektronische marketingcommunicatie telkens wanneer u een dergelijke kennisgeving van ons ontvangt. U kunt ons ook een e-mail sturen waarin u ons vraagt om u niet langer dergelijke kennisgevingen toe te sturen. Het e-mailadres hiervoor is privacy@verisure.nl.

• Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor statistische doeleinden, dat wil om geaggregeerde informatie te verzamelen die wij gebruiken voor de verbetering van onze producten en diensten.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving. In de meeste gevallen is onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zoals het aanprijzen van onze organisatie, merken en het aanprijzen en verbeteren van onze producten en diensten. Een andere juridische grondslag is toestemming (bijvoorbeeld waar dit wettelijke vereist is).

 1. Vragenlijst bij offerteaanvraag

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

•  uw naam, huisadres, telefoonnummer en een algemene beschrijving van uw eigendom en leefgewoonten.

Wij gebruiken uw informatie die u aan ons opgeeft voor het volgende doel:

• Om u een offerte te kunnen overhandigen en daaraan opvolging te kunnen geven.

• Om gedurende 12 maanden telefonisch met u in contact te komen om u een ander voorstel te doen tenzij u heeft aangegeven niet ongevraagd telefonisch te willen worden benaderd;

•  om gedurende 12 maanden per reguliere post met u in contact te komen om u een ander voorstel te doen,

•  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor statistische doeleinden, dat wil om geaggregeerde informatie te verzamelen die wij gebruiken voor de verbetering van onze producten en diensten.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving. Onze verwerking is noodzakelijk voor het nemen van precontractuele maatregelen, namelijk om aan uw verzoek om een offerte te voldoen Daarnaast is onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zoals het managen van onze bedrijfsvoering, het aanprijzen van onze organisatie, merken en het aanprijzen en verbeteren van onze producten en diensten.

 1. Bij sluiting van een contract en administratie van de klantrelatie

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

• uw naam, geboortedatum thuisadres, telefoonnummer(s), e-mailadres en betalingsgegevens. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn om een contract met u te sluiten. Als u deze gegevens niet aan ons verstrekt dan is het niet mogelijk voor ons om een overeenkomst met u aan te gaan.

Informatie noodcontactperso(o)n(en):

wij zullen ook de contactgegevens van uw contactpersonen voor noodgevallen bij u verzamelen. Deze omvatten hun naam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Noodcontactperso(o)n(en) kunnen uw partner, familieleden, buren, vrienden of werknemers zijn.

Wij gebruiken uw informatie voor de volgende doeleinden:

• Wij gebruiken uw informatie om onze diensten aan u te kunnen leveren, waaronder de installatie van het door u gekozen alarm- en bewakingssysteem alsmede voor de daaraan inherente administratie (inclusief facturering, incasso, hardware- en software-updates en technische ondersteuning). Deze verwerking is toegestaan conform de toepasselijke privacywetgeving om de reden dat wij deze nodig hebben om uitvoering te geven aan het met u gesloten contract waaronder onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten.

• Deze verwerkingen zijn nodig om ons gerechtvaardigd belang na te streven in die zin dat ze een bevredigende klantervaring beogen door rekening te houden met uw specifieke situatie. Dusdanig verzekeren ze ook uw loyaliteit door rekening te houden met uw omgeving en met de factoren die een invloed uitoefenen op uw bereidheid om geabonneerd te blijven als het gaat om onze diensten. U hebt het recht om zich te verzetten tegen deze profilering door contact met ons op te nemen op de hieronder aangegeven wijze.

Gebruik van informatie noodcontactperso(o)n(en):

• We nemen alleen contact op met uw contactpersonen in geval van noodgevallen, dat wil zeggen wanneer uw alarm afgaat en we u niet kunnen bereiken. Indien u ons persoonsgegevens van deze noodcontactperso(o)n(en) verstrekt, dan houdt dat tegelijkertijd in en brengt dat mee dat u hen hebt laten weten dat we hun persoonsgegevens zullen gebruiken om ze als uw contactpersoon voor noodgevallen te registreren. Na het verzamelen van de persoonsgegevens van uw contactpersonen voor noodgevallen zullen wij contact met hen opnemen en hen op de hoogte brengen van onze privacyverklaring tenzij zij deze informatie al hebben ontvangen.

Opt out noodcontactperso(o)n(en): Als een noodcontactperso(o)n(en) aangeeft niet als noodcontactpersoon te willen fungeren, dan zullen wij deze uit het actieplan van de klant verwijderen. Een verzoek om ter zake dient te worden gericht aane-mailadres privacy@verisure.nl.

Onze verwerking van persoonsgegevens is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving en in alle gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens toegestaan uit hoofde van het contract (onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten). De verwerking van de persoonsgegevens van noodcontactperso(o)n(en) is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van de klant om effectieve beveiligingsdiensten te bieden, respectievelijk, te kunnen ontvangen.

 1. Uw gebruik van onze website

Raadpleeg onze Cookieverklaring [link invoegen] voor meer informatie over welke persoonsgegevens we van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

 1. Uw gebruik van onze diensten

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

• uw naam, thuisadres, telefoonnummer(s), e-mailadres, contacten voor noodgevallen, logbestanden van telefoongesprekken en alle correspondentie, GPS-gegevens en systeemgebruikerslogboeken inclusief alarm- en responsgebeurtenissen.

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

• Contactgegevens: wij gebruiken deze gegevens om contact met u te onderhouden over en in verband met de uitvoering van de aan u te leveren beveiligingsdiensten zoals bijvoorbeeld het plannen en uitvoeren van onderhoud en afhandelen van vragen of klachten.

• Telefoongesprekken: we zullen telefonisch met u communiceren voor routineonderhoud en onderhoudsdoeleinden of in het geval van een alarmsignaal. Al onze telefoongesprekken worden geregistreerd en opgeslagen in een beveiligde database. Deze gesprekken worden opgenomen met het oog op bewijsvoering omtrent met u gemaakte afspraken en bewijsvergaring in verband met een beveiligingsincident. De opnamen kunnen (steekproefgewijs) ook worden gebruikt voor kwaliteitscontrole.

• Alarmlogs: wanneer u of een andere gebruiker uw alarm activeert of deactiveert, dan houden wij bij wanneer dit gebeurde, de gebruikte methode en de gebruikersnaam. Deze logs zijn beschikbaar voor u op onze website (https://mypages.verisure.com) en de Verisure mobiele applicatie.

• GPS-locatie: Wanneer een alarmsignaal wordt gegenereerd zullen wij uw GPS-locatie volgen om te bepalen of u al dan niet thuis bent. Daarnaast kunt u in Verisure MyPages (https://mypages.verisure.com) voor kiezen dat uw alarmsysteem u via de Verisure App bijhoudt wie zich op welk moment in het beveiligde object bevindt.

• Alarmfoto’s en -opnames: wanneer uw alarm afgaat, ontvangen wij foto’s of opnames van uw pand op basis van het type apparatuur dat is geinstalleerd in uw pand. Opnamen zullen slechts een beperkte periode beslaan (ten vroegste beginnend vanaf kort voordat het alarmsignaal werd gegeneerd). Afhankelijk van uw keuze van diensten, kunt u het systeem op elk gewenst moment gebruiken om afbeeldingen van uw eigendom te bekijken en te nemen.

• Biometrische gegevens (bijv. Stemherkenningssystemen, vingerafdrukken, enz.): Afhankelijk van het geïnstalleerde type alarmsysteem kunnen we biometrische gegevens verwerken bij de levering van (toekomstige) producten en diensten. We zullen u informeren over elke service die deze functionaliteit omvat en u waar nodig aanvullende privacyinformatie verstrekken.

• We kunnen geaggregeerde klantengegevens gebruiken voor de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten (inclusief installatie, onderhoud en monitoring) en voor de ontwikkeling van marketingactiviteiten voor toekomstige klanten.

Onze verwerking is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving uit hoofde van het contract (onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten), uit hoofde van ons gerechtvaardigd belang om waaronder ons belang om maatregelen te treffen die strekken tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en om onze producten en diensten te verbeteren.

 1. Verwijzingen

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u als degene die een person aan ons verwerkt:

           • Uw voor en achternaam, huisadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Informatie over doorverwezen perso(o)n(en):

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over de persoon die aan ons doorverwezen wordt via ons verwijzingsprogramma:

           • Uw voor en achternaam, huisadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

•  U kunt uw vrienden en familie naar ons verwijzen via ons “verwijs een vriend” -model. Wij registreren in dat geval dat u iemand aan ons heeft doorverwezen zodat wij uitvoering kunnen adminsteren van wie de verwijzing afkomstig is en waar van toepassing uitvoering kunnen geven aan een voordeelregeling indien de persoon die u doorverwijst een alarminstallatie bij ons afneemt.

Als u ons persoonsgegevens met betrekking tot uw familie en vrienden verstrekt, staat u er jegens ons voor in dat u hen tijdig en volledig informeert dat u deze persoonsgegevens aan ons verstrekt en dat wij deze gegevens zullen gebruiken om contact met hen op te nemen met betrekking tot de installatie van een alarm.

•  Na het verzamelen van dergelijke persoonsgegevens, zullen we telefonisch contact opnemen met de persoon die aan ons is doorverwezen, hen informeren dat wij de verwijzing van u hebben ontvangen, hen voorzien van deze privacyverklaring en hen de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens. Wij zullen geen contact opnemen met deze persoon indien hij eerder heeft aangegeven niet ongevraagd telefonisch te willen worden benaderd.

Opt-out doorverwezen persoon: Indien u aan ons bent doorverwezen en bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of aangeeft geen interesse te hebben in onze producten dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken. U kunt uw bezwaar sturen aan het e-mailadres privacy@verisure.nl.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving. De verwerking van de persoonsgegevens van de verwijzende persoon is gebaseerd op de uitvoering van een contract (de voordeelregeling) en ons gerechtvaardigd belang, zoals om maatregelen te treffen die strekken tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De verwerking van de persoonsgegevens van de aan ons doorverwezen persoon is toegestaan op grond van ons gerechtvaardigde belang om onze organisatie, merken en onze producten en diensten aan te prijzen.

II. Gegevens die we ontvangen van derden

Zoals als uit het voorgaande volgt ontvangen wij de meeste informatie direct van u of verzamelen wij deze bij de uitvoering van onze beveiligingsdiensten. Daarnaast kunnen wij informatie over u ontvangen via een verwijzing van een familielid of vriend (paragraaf I onder 6, hiervoor) of als u genoemd wordt in aan actieplan ((paragraaf I onder 3, hiervoor).

We ontvangen ook contactgegevens van externe partnerbedrijven, zoals MVF.

Wij zullen uw informatie verzamelen en gebruiken om onze diensten aan u aan te bieden en te verkopen, tenzij u zich expliciet heeft uitgeschreven bij ons of eerder heeft aangegeven dat u niet benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden. We zullen u op elk gewenst moment de mogelijkheid bieden om u af te melden als u van gedachte verandert. Voor meer informatie over dit doel verwijzen wij naar paragraaf I onder 1 en 6.

III.  Openbaarmaking van uw informatie

Wij verkopen uw informatie niet aan derden. We kunnen het echter delen met andere bedrijven van de Verisure Group voor administratieve doeleinden, in het kader van onze bedrijfsvoering en in het kader de levering van onze producten en diensten (waaronder begrepen de IT ondersteuning daarvan).

Aangezien onze activiteiten de vaardigheden en middelen van andere bedrijven vereisen, zullen we uw informatie verder moeten delen met de geselecteerde ontvangers, hieronder vermeld, om deze activiteiten uit te voeren. De categorieën ontvangers waarmee we uw informatie delen, zijn onder meer:

 • Cloud-opslagproviders zoals Amazon Cloud Cam die uw persoonsgegevens verwerken om alarmopnamen en de persoonlijke gegevens die u verstrekt op te slaan voor disaster recovery-diensten, evenals voor de uitvoering van de overeenkomst welke we met u zijn aangegaan.
 • Klantenondersteuning zoals Apsis die wij gebruiken om ons te helpen met het leveren van onze formulieren en facturen en om contact met u op te nemen.
 • Telefoonsysteemproviders zoals LeadDesk die we gebruiken om telefonisch contact met u op te nemen.
 • Bewakingsondernemingen waaronder Securitas, gevestigd in Nederland en die wij gebruiken om een bewaker naar uw woning te sturen in geval een alarm is geactiveerd.
 • De politie om hen te laten weten dat er een gemonitored alarmsysteem in uw pand werd geïnstalleerd en telkens wanner na verificatie blijkt dat er een misdrijf wordt gepleegd.
 • Aanbieders van diensten op het vlak van marketing, waaronder OMD, gevestigd in Nederland die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze websites.
 • Wanneer wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, wordt uw informatie overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar zal onderhevig zijn aan dezelfde wetten met betrekking tot uw informatie als wijzelf.
 • Wanneer we een bedrijf of activa verkopen aan een derde partij, in welk geval we uw gegevens bekendmaken aan de potentiële koper van dergelijke bedrijven of activa.

Daarnaast kunnen wij op basis van de door u in ons contract gegeven toestemming video-, beeld- en/of geluidopnames aan de overheid (politiediensten of Justitie of verzekeringsmaatschappijen doorgeven om schadegevallen op te lossen of de daders van strafbare feiten op te sporen.

IV. Overdracht van uw informatie naar het buitenland

We slaan uw informatie op in de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming. Deze landen hebben gelijkwaardige wetten als die van Nederland wanneer het gaat om de bescherming van uw informatie.

Wanneer we uw informatie delen met bedrijven die zijn gevestigd in landen zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming, zorgen wij ervoor dat wij passende waarborgen treffen voor een adequaat beschermingsniveau zoals bijvoorbeeld goedgekeurde modelcontracten. Voor verdere details over de waarborgen die zijn getroffen en hoe u hiervan een kopie kunt ontvangen of deze in kunt zien kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@verisure.nl.

V.  Derden

Voor zover de installatie en levering van onze producten en diensten bij u als klant de verwerking van persoonsgegevens van andere derden (zoals bezoekers of familieleden) inhouden, bent u mogelijk verplicht hen op de hoogte te stellen van onze verwerking van persoonsgegevens.

VI.  Bewaring van uw informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren om deze te gebruiken voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld. In sommige gevallen, wanneer u zich uitschrijft voor marketingberichten, kunnen we uw gegevens aanstrepen zodat we weten dat we in de toekomst geen contact met u hoeven op te nemen voor marketingberichten terwijl wij deze kunnen (blijven) gebruiken voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een met u gesloten contract.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen volgens ons beleid inzake gegevensbewaring.

VII. Uw rechten en het maken van bezwaar

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wij wijzen er op dat de in deze paragraaf genoemde rechten niet absoluut zijn en dat wij uitsluitend aan uw verzoek of bezwaar zullen voldoen voor zover wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, op correctie van eventuele fouten in onze bestanden, en op wissing van uw persoonsgegevens. In sommige omstandigheden heeft u het recht op beperking van de verwerking, om informatie die wij van u hebben ontvangen aan u of een derde partij te laten overdragen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming verwerken, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Wanneer wij uw toestemming vragen zullen wij u ook informeren hoe u deze kunt intrekken. U heeft tevens het recht om een opt-out van het ontvangen van toekomstige marketingberichten.

Bezwaar maken

In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer uw gegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@verisure.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u om aanvullend bewijs van uw identiteit vragen alvorens op uw verzoek te reageren. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in principe binnen één maand, op uw verzoek. Wij hebben het recht om de termijn van één maand met twee maanden te verlengen. Indien wij dit doen, zullen wij daarover binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren.

U kunt ook een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

VIII. Contact en klachten

Het primaire aanspreekpunt voor alle kwesties in deze kennisgeving, inclusief het verzoek om uw privacyrechten uit te oefenen, is onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming kan op de volgende manier worden gecontacteerd:

Securitas Direct BV
privacy@verisure.nl
Burgemeester Stramanweg 102-108, 1101 AA Amsterdam.

Als u een klacht of bezorgdheid heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, neemt u in eerste instantie contact met ons op en proberen we het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Status van deze juridische kennisgeving

De privacyverklaring is bijgewerkt in Mei 2018. We behouden ons het recht voor deze van tijd tot tijd aan te passen.”

Over Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn een hulpmiddel dat door webservers wordt gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen. Het is niet meer dan een unieke identificatie in de vorm van een tekstbestand dat sommige servers naar het apparaat van de gebruiker verwijzen, om informatie vast te leggen over wat we hebben gedaan voor zijn pagina’s. Cookies hebben een houdbaarheidsdatum, deze varieert afhankelijk van het type cookie en kan variëren van het moment dat de sessie duurt, tot een specifieke datum in de toekomst waarvan ze niet langer werkzaam zijn.

Hoe gebruikt Verisure cookies?
Securitas Direct BV. (‘Verisure’) maakt gebruik van cookies om navigatie via haar website te vergemakkelijken, om veiligheidsredenen en om een ​​grotere efficiëntie te bereiken en onze services aan u persoonlijk te maken. De gebruikte cookies zijn alleen gekoppeld aan een anonieme gebruiker en zijn of haar apparaat. De cookies bevatten geen verwijzingen die ons in staat stellen de naam en achternamen van de gebruiker af te leiden en kunnen geen gegevensinhoud op uw apparaat lezen. Bovendien kan Verisure de cookies die op uw apparaat zijn geplaatst niet van andere servers lezen. De informatie die met behulp van cookies bijvoorbeeld kan worden geanalyseerd, is de gebruikersnaam, het e-mailadres en wachtwoord, het internetprotocol (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw apparaat te verbinden met internet, browsertype en versie.

Welke soorten cookies gebruikt Verisure?
Verisure gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies: Functionele cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.
Voorkeurscookies: met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt ​​of eruit ziet, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt.
Prestatie (Analyse)cookies: dit zijn cookies waarmee we het aantal bezoekers van onze website kunnen herkennen en tellen. Het stelt ons ook in staat om te zien hoe bezoekers zich verplaatsen op de website wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
Relevantie cookies: deze cookies worden gebruikt om surfgewoonten en activiteiten te volgen. We gebruiken deze informatie om ons in staat stellen om relevante / gepersonaliseerde marketinginhoud op onze of een andere website te tonen. Wanneer we deze cookies gebruiken, kunnen we persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en deze gebruiken om relevante advertenties weer te geven. Elke activiteit die wordt bijgehouden en geregistreerd met behulp van deze cookies kan worden gedeeld met derden.

Voorkeur cookies:

OORSPRONGVOORNAAMDOEL
Verisure.nlcookiesAgreedSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
CMS – Sitevisionhas_jsEssentiële technische cookie voor de werking van het web controleren of de gebruiker JavaScript heeft geactiveerd. Gebruikt door onze Sitevision content manager.
verisure.nlJSESSIONIDBehoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken.

Prestatie cookies:

OORSPRONGVOORNAAMDOEL
Google__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _dc_gtmWe gebruiken cookies van Google Analytics die zijn ingebed in onze website om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website bezoeken. We gebruiken de informatie om rapporten voor te bereiden en om de site te verbeteren. De cookies verzamelen anoniem informatie, waaronder het aantal bezoekers, waar ze vandaan komen en de pagina’s die ze op onze website hebben bezocht. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
OptimizelyOptimizelyBuckets, OptimizelyEnduserId, OptimizelyPendinglog,eventsDe Optimizely-service gebruikt verschillende cookies om het type browser te identificeren dat door de gebruiker wordt gebruikt en om hun browserpatronen via internet te identificeren. Voor meer informatie over hoe Optimizely de verzamelde gegevens gebruikt: http://www.optimizely.com/privacy/

Relevantiecookies:

OORSPRONGVOORNAAMDOEL
verisure.nlSv-utsGeplaatst door CMS Sitevision met als doel bezoek aan vorige bezoeken te koppelen, wat kan worden gebruikt om inhoud op locatie aan de bezoeker aan te passen.
DoubleClick_drt_,idDoubleClick-cookies worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven. Ga naar voor meer informatie over DoubleClick-cookies en hoe u ze kunt beheren. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
GooglePREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID, BEAT, ULSWanneer u een Google-account maakt of inlogt, worden cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID, BEAT, ULS opgeslagen op uw computer om verbonden te blijven met uw Google-account. bezoek hun diensten opnieuw. Terwijl u bij deze actieve sessie blijft en add-ons gebruikt op andere websites zoals Securitas Direct, zal Google deze cookies gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren.
YouTubePREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSCRegistreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt; Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s; Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.


Verisure maakt gebruik van derden, waaronder cookies, om publieksanalyses uit te voeren. U kunt meer informatie krijgen over de manier waarop we derden gebruiken door hun website te bezoeken (zie bovenstaande tabel). De gebruiker is vrij om te beslissen welke cookie hij of zij wil accepteren. Dit kan worden bereikt door uw browser opnieuw te configureren om standaard alle cookies te accepteren of te weigeren of om een ​​melding te ontvangen.
Als u ervoor kiest om uw browser zo te configureren dat alle cookies worden geweigerd of, met name de cookies van de Verisure website, kunt u de website gebruiken. Mogelijk zullen enkele van de functionaliteiten die horen bij het installeren van cookies, met name de functionaliteiten in de sessiecookies niet goed werken.

Cookie Management:
De registratie van cookies kan ook plaatsvinden tijdens de installatie of het updaten van de browser; deze cookies kunnen op elk moment worden ingetrokken via de opties voor configuratie en privacy-instellingen. In veel browsers kunt u een privémodus activeren waardoor cookies altijd worden verwijderd na uw bezoek. Afhankelijk van de browser kan deze privémodus verschillende namen hebben. Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende browsers en de verschillende namen van deze “privémodus”, evenals een link waarmee u een korte uitleg vindt over het configureren van cookies, afhankelijk van de browser.

Naam van de browserPrive modusCookie management
Internet Explorer 8 en hogerIn privehttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer…
Safari 2 en hogerPrivé navigatiehttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
Opera 10.5 en hogerPrivé navigatiehttps://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
FireFox 3.5 en hogerPrivé navigatiehttps://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-…
Google Chrome 10 en hogerIncognitohttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647


Belangrijk: lees aandachtig het helpgedeelte van uw browser voor meer informatie over het activeren van de “privémodus”. U kunt doorgaan met het bezoeken van de website, zelfs als uw browser zich in de “privémodus” bevindt, hoewel uw bezoek aan onze website mogelijk niet optimaal is en sommige hulpprogramma’s mogelijk niet goed werken.